Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

咨询服务合同书.


luatsu24h

Luatsu24h.com, Luatvietnam24h咨询服务合同书. Lawyer24h.24师办公室
胡志明市第五郡第七坊吴权街106
编号:…………/HĐDV
越南社会主义共和国
独立-自由-幸福
---------------
 咨询服务合同书
( 运用于企业)
今天,2010 年…….月……日
24小时律师办公室, 我们包括:

甲方: 要求服务方:
          企业    :
            地址    :
            电话   :
传真    :
税号 :
帐号 :
代表 :
职务 :

乙方:履行服务方:
                                       24小时律师办公室
            地址                : 胡志明市第五郡第七坊吴权街106
            电话                : 08.35098275 08.35098276
            税号                : 0 3 0 8 5 3 0 6 2 7
            代表                :杜如刘律师
            职务                : 办公室经理
在商讨之后,双方一致签署内容如下的合同书:

第一条: 工作内容:
乙方为甲方代理报税

第二条  服务费和付款方式:
从第一月至第三月
每月30万盾
从第三月至第六月
每月40万盾
从第6月至继后的月
每月50万盾
            + 付款方式:
以现金付款或转款:
时间为六个月的服务使用是一次付款,时间为一年的服务使用是两次付款。
上述的服务项目只运用于已成为www.luatsu24h.com网站成员的中小企业,其中,增值税VAT和由国家有管辖权机关发给的单据的使用例费除外


第三条: 合同 履行时间:
-         合同履行时间根据每一服务项目确立。

第四条: 甲方的权利及义务:
-         接受有关报税和常年财政报告单据的档案。
-         根据乙方的要求提供必要的档案以便乙方顺利履行已约定的工作,并在须要时接受合同文本。
-         根据该合同的第二条妥当支付服务费。
-         不可单方取消合同,若取消合同甲方不能收回按第二条规定交付的预付款。

第五条: 乙方的权利及义务:
-         按该合同的第二条规定的时限接受合同费。
-         为甲方的利益而进行资讯和办理必要的手续。

第六条:履行条款:
-         该合同自从双方签署算起正式生效并在工作完成之后终止。
-         在履行合同的过程中,若发生问题时双方共同商量以在双方善意和利益共享的基础上解决问题。
-         该合同编成有同样法理价值的两本,每方持有一本以便履行。


甲方代表                                                                  乙方代表
                                                                                     办公室经理
                                                                                     杜如刘   律师

Văn Phòng Luật sư LUATSU24H (Lawyer24h)

130 An Dương Vương, P.9, Q.5
ĐT: 848 35040450; 848 54052887 Fax: 848 54052522
106 Ngô Quyền, P.7, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 848. 35098275; 848. 35098276 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 098 3878 187
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 090 3363 054
Luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét